Přihlášení


ADEUS a Moore Stephens se spojují

Poradenské firmy ADEUS a Moore Stephens spojují své síly a budou vystupovat jako jedna společnost.

 

 

Mezinárodní konference DANĚ BEZ HRANIC

9. a 10. října 2015 se naši daňoví poradci zúčastnili aktivně mezinárodní konference DANĚ BEZ HRANIC. Výjimečný byl pohled na daňová témata daňových profesionálů vždy z Česka, Polska a Německa. Martin Tuček jako Prezident KDP ČR konferenci uváděl a moderoval diskusní panel s tématem Povinnosti poplatníka prokázat původ majetku a zdanění příjmů.

Zákon o evidenci tržeb - sněmovní tisk 513

Ministerstvo financí připravuje zcela nový Zákon o evidenci tržeb v hotovosti či provedených platební kartou, šekem nebo směnkou. Účinnost zákona se předpokládá v průběhu roku 2016. Doporučujeme sledovat průběh schvalování sněmovního tisku 513 včetně případných změn jeho znění.

Zákon o prokazování původu majetku - sněmovní tisk 504

Dne 19. června 2015 proběhlo 1. čtení novely zákona o daních z příjmů, které od 1.1.2016 zavádí možnost správce daně vyzvat poplatníka k prokázání vzniku a původu jmění (§38x a násl.) a dalších skutečností souvisejících s nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo jiným vydáním.

Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události

Ministerstvo financí zveřejňuje Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události. Účinnosti nabyde toto rozhodnutí zveřejněním ve Finančním zpravodaji dne13.6.2013.

Daňový kalendář:

20. 5. 2016 
Daň z příjmů
-
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. 5. 2016 
Daň z přidané hodnoty
-
daňové přiznání a daň za duben 2016
- souhrnné hlášení za duben 2016
- kontrolní hlášení za duben 2016

31. 5. 2016 
Daň z nemovitých věcí
-
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31. 5. 2016 
Daň z příjmů
-
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016